Cieľom prieskumu bolo zmerať sa na celkovú spokojnosť zamestnancov. Otázky sa týkali tém, ako je spokojnosť s prácou, zosúladenie pracovného a súkromného života, možnosť kariérneho rastu, vzdelávanie, spokojnosť s pracovným prostredím, stravovanie komunikácia, odmeňovanie, benefity a pod. Rovnako mali zamestnanci možnosť navrhnúť v dotazníku  „Zamestnanca roka“.

Počas prieskumu bolo rozdaných 300 dotazníkov, celkovo sa do prieskumu zapojilo 58 % zamestnancov. Predpokladáme, že dotazníkového prieskumu sa zúčastňujú predovšetkým zamestnanci, ktorí majú záujem o zlepšenie, chcú byť súčasťou procesov skvalitňovania a preto je možné považovať získané informácie za veľmi cenné.

Zamestnanci najpozitívnejšie hodnotili pracovný kolektív a stabilitu zamestnania v spoločnostiach EGI.

Výskumy prieskumu ukázali, že zamestnancov najviac motivuje pocit z dobre vykonanej práce a finančné ohodnotenie. Chceli by, aby sa predovšetkým zlepšilo  ich pracovné prostredie, a aby boli lepšie informovaní o dianí vo firme.

V dotazníkoch boli aj otázky spokojnosti s realizáciou investícií v roku 2022, v tomto roku sa v spoločnosti HKS Forge realizovala rekonštrukcia šatní a spŕch, s ktorou je spokojných až 81 % opýtaných. V Slovarme zasa 90 % zamestnancov vníma otvorenie obchodníckeho centra ako výbornú investíciu pre verejnosť aj obchodných partnerov.

Za zamestnanca roka boli v Slovarme s rovnakým počom hlasov navrhnutí  dokonca traja zamestnanci, a to pani Lenka Mizeráková, pán Slavomír Omasta a pán Lukáš Valent, v HKS Forge to bol pán Patrik Popovič a v Prematlaku pán Emil Jamrich.

Prieskum pomohol aj vďaka odpovediam zamestnancov identifikovať v spoločnostiach oblasti pre zlepšenie, a tak podniknúť potrebné kroky a opatrenia.

Všetky poznatky získané v dotazníkovom prieskume budú využité na zlepšenie pracovnej atmosféry a sú dobrým príkladom pre ďalších zamestnancov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov a zlepšeniu pracovného prostredia i komunikácie medzi vedením a zamestnancami.

Ďakujeme všetkým kolegom za spätnú väzbu podanú formou dotazníka.

JUDr. Martina Stančiaková, personálny manager EG